پادکست صوتی
 

 

سخنران نام درس  عنوان دانلود
استاد یزدانی
تفسیرقرآن صبر
استاد یزدانی تفسیرقرآن شکر
استاد یزدانی تفسیرقرآن توکل
استاد پرهیزگار اخلاق رضایت
استاد پرهیزگار اخلاق قبض و بسط

 

ساعت
تقویم
اوقات شرعی